Mediering af konflikter i erhverv

Buhl Mediation hjælper virksomheder med at løse konflikter.

Det kan være konflikter mellem ejere af en virksomhed.

Det kan være konflikter mellem direktion og bestyrelse. 

Det kan være samarbejdsproblemer mellem ledere og medarbejdere.

Det kan være et problemfyldt lejeforhold.

Og så videre...

Hvad er en mediator?

En mediator er det samme som en konfliktmægler.

En mediator/konfliktmægler er en upartisk tredieperson, der på et struktureret, fortroligt møde hjælper parterne med at finde en tilfredsstillende løsning på uoverensstemmelserne.

Målet med mediation er, at virksomheder og mennesker omkostningseffektivt finder løsninger, der muliggør et fortsat samarbejde eller finder den bedst mulige afslutning på et samarbejde.

Hvordan foregår en mediation?

En mediation startes ved, at en part eller en rådgiver ringer eller skriver. Vi drøfter problemet i korte træk, og der skabes kontakt til alle øvrige involverede.

Alle involverede skal være enige om at søge en løsning ved mediation.

Efter en indledende snak (med alle involverede) drøfter vi, hvordan mediationsmødet bedst forberedes (skal der udveksles informationer mellem parterne, hvem er parter, skal andre rådgivere inddrages, hvordan skal mødet forberedes og så videre).

Forberedelsen tager ofte højst en uge, da det er vigtigt at bevare momentum og da det ligger i idéen med mediation, at der handles hurtigt.

Mediationsmødet holdes på en neutral lokalitet (ofte i mødelokaler på Navitas på i Aarhus Havn, hvor Buhl Mediation er beliggende).

En mediation tager typisk en halv til en hel dag og afsluttes med en aftale.

Et af de redskaber, mediator bruger til at skabe struktur og fremdrift, er Konflikt- og løsningstrappen, se her som PDF.

Hvem er sagens parter?

Sagens parter er de mennesker, der er uenige. I byggesager vil det typisk være en bygherre og en entreprenør. I de fleste af disse sager er bygherrerådgiver også en part.

Ud over sagens parter deltager der nogen gange bisiddere (betroede personer) eller rådgivere (for eksempel økonomimedarbejdere, revisorer, byggerådgivere, advokater eller lignende).

Hvad kommer der ud af en mediation?

Resultater opnås ved en kombination af parternes ønske om at opnå win-win-løsninger, ved klare rammer, løbende opsummering af det sagte (og ikke sagte) og kreativt, målrettet arbejde med alle problemer og interesser.

Mødet, som typisk varer en halv eller hel dag, afsluttes med en aftale. Det kan være om udveksling af pengebeløb, om vilkår for et fortsat samarbejde, om opfyldelse af pligter og meget meget mere.

Mediations særkende er netop, at en aftale indeholder mere end udveksling af et pengebeløb. Det kan man aldrig opnå, hvis en sag afgøres i Retten eller ved voldgift.

I meget få tilfælde landes der ikke en aftale.

I alle tilfælde giver parter udtryk for, at mediationsmødet har bragt dem videre, enten ved at have lagt planen for en senere løsning og/eller ved at have forbedret forhandlingsklimaet betydeligt.

Priser:  

Det aftales, om der skal afregnes efter et fast tilbud eller efter timetakst.

Mediationen betales som udgangspunkt af parterne med lige andele til hver - og uanset, hvordan den endelige aftale kommer til at se ud.

 

Indledende drøftelser

 Ingen beregning

Forberedelse (planlægning, læsning af materiale og lignende), timepris

1.000 kr. + moms

Mediationsmøde, timepris

 

2.200 kr. + moms

Mediationsmøde i iværksættervirksomheder, timepris

1.300 kr. + moms

Note: Timeprisen bliver lavere ved et fast tilbud.

Note: Ved "iværksættervirksomhed" forstås en virksomhed, der er under to år gammel eller har en omsætning på højst 500.000 kr. i følge seneste årsrapport eller årsregnskab.

 

Priserne gælder for 2019.