Mediation/konfliktmægling Erhverv

Hvilke konflikter?

Buhl Mediation hjælper virksomheder med at løse konflikter og nå til en juridisk forpligtende aftale.

Det kan være konflikter mellem ejere af en virksomhed.

Det kan være konflikter mellem direktion og bestyrelse. 

Det kan være samarbejdsproblemer mellem ledere og medarbejdere.

Det kan være et problemfyldt lejeforhold.

Og så videre...

 

Kontakt os for at høre mere.

 

Hvad er en mediator/konfliktmægler?

En mediator er det samme som en konfliktmægler.

En mediator/konfliktmægler er en upartisk tredieperson, der på et struktureret, fortroligt møde hjælper parterne med at finde en tilfredsstillende løsning på uoverensstemmelserne.

Målet med mediation er, at virksomheder og mennesker omkostningseffektivt finder løsninger, der muliggør et fortsat samarbejde eller finder den bedst mulige afslutning på et samarbejde.

 

Hvordan foregår en mediation/mægling hos Buhl Mediation?

En mediation/konfliktmægling startes ved, at der skabes kontakt til alle parterne i sagen.

Efter en indledende snak (med alle parter) skal mediationsmødet forberedes: Hvor skal vi mødes? Skal der udveksles informationer? Skal der inddrages rådgivere fra starten? og så videre.

Mediationsmødet holdes på en neutral lokalitet eller hvor parterne er enige om, at det skal holdes.

En mediation tager typisk en halv til en hel dag og afsluttes med en aftale.

Kontakt os for at høre mere.

 

Hvem er parter i en mediationssag?

Sagens parter er de mennesker, der er uenige. I byggesager vil det typisk være en bygherre og en entreprenør. I de fleste af disse sager er bygherrerådgiver også en part.

Ud over sagens parter deltager der nogen gange bisiddere (betroede personer) eller rådgivere (for eksempel økonomimedarbejdere, revisorer, byggerådgivere, advokater eller lignende).

 

Hvad kommer der ud af en mediation?

Resultater opnås ved en kombination af parternes ønske om at opnå win-win-løsninger, ved klare rammer, løbende opsummering af det sagte (og ikke sagte) og kreativt, målrettet arbejde med alle problemer og interesser.

Mødet, som typisk varer en halv eller hel dag, afsluttes med en aftale. Det kan være om udveksling af pengebeløb, om vilkår for et fortsat samarbejde, om opfyldelse af pligter og meget meget mere.

Mediations særkende er netop, at en aftale indeholder mere end udveksling af et pengebeløb. Det kan man aldrig opnå, hvis en sag afgøres i Retten eller ved voldgift.

I meget få tilfælde landes der ikke en aftale.

I alle tilfælde giver parter udtryk for, at mediationsmødet har bragt dem videre, enten ved at have lagt planen for en senere løsning og/eller ved at have forbedret forhandlingsklimaet betydeligt.

 

Priser:  

Der kan afregnes for en halv/hel dag, efter et fast tilbud eller efter tidsforbrug. Kontakt os for at drøfte, hvad der er den bedste afregningsform for jer.

Mediationen betales som udgangspunkt af parterne med lige andele til hver - og uanset, hvordan den endelige aftale kommer til at se ud.

 

Indledende drøftelser, 1 - 2 timer

 Ingen beregning

Forberedelse (planlægning, læsning af materiale og lignende), timepris

1.000 kr. + moms

Mediationsmøde, 1/2 dag (kl. 9 - 13.00)

Mediationsmøde, 1 hel dag (9 - senest 21)

Mediationsmøde, vejledende timepris

12.500 kr. + moms

19.500 kr. + moms

  2.200 kr. + moms

Mediationsmøde i iværksættervirksomheder, vejledende timepris

1.300 kr. + moms

Note: I prisen for en halv/hel dags mediation er en skitse til en aftale og en opfølgning inkluderet i prisen.

Note: Ved "iværksættervirksomhed" forstås en virksomhed, der er under to år gammel eller har en omsætning på højst 500.000 kr. i følge seneste årsrapport eller årsregnskab.

 

Priserne gælder for 2019.