Etiske regler for mediation                   

  1. Fortrolighed

Oplysninger, som fremkommer under mediationen, er fortrolige.

Mediator vil forud for mediationen sikre, at parterne har forstået og med deres underskrifter accepteret de etiske regler, herunder denne regel om fortrolighed.

  1. Frivillighed

Mediation er frivillig. En part og mediator er til enhver tid berettiget til at afslutte mediationen. Det vil være godt for processen, hvis parten eller mediator i den forbindelse vil fortælle, hvorfor de har valgt at afslutte mediationen.

  1. Neutralitet, upartiskhed og uafhængighed

Mediator er neutral, upartisk og uafhængig af parterne.

Mediator skal oplyse om eventuelle omstændigheder, der vil kunne anses for at påvirke mediators neutralitet, upartiskhed eller uafhængighed og søge en løsning herpå i samråd med parterne.

Hvis der opstår tvivl om mediators neutralitet, upartiskhed eller uafhængighed, vil mediator bringe mediationen til ophør.

  1. Krav til mediator

Mediator skal have uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaring på højt niveau.

Mediator er forpligtet til at vedligeholde og udbygge sine færdigheder som mediator.

Mediator er forpligtet til at tegne og vedligeholde en ansvarsforsikring.

  1. Rådgivere og bisiddere

Parterne kan deltage i en mediation med eller uden rådgiverbistand, for eksempel af revisor eller advokat.

Andre end parterne, deres rådgiver og mediator kan deltage i mediationen i det omfang, parterne og mediator er enige herom. Mediator sikrer, at parterne er lige stærkt repræsenterede.

Det er under mediationen parterne, der fører ordet om deres situation.

En part er når som helst under mediationen berettiget til at rådføre sig med sin rådgiver (evt. telefonisk, hvis rådgiveren ikke er til stede).

Download vores etiske regelsæt her