Definition af mediation

Den officielt anerkendte definition på mediation i Danmark er:

”… en fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til en for dem tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces. Mægler rammesætter og leder mæglingen, men træffer ingen afgørelse i sagen”. Professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv

Hvornår bruges mediation / konfliktmægling?

Mediation er en måde at løse konflikter på. Mediation og konfliktmægling er nøjagtigt det samme.

Metoden bruges som alternativ til juridiske trakasserier, voldgiftsafgørelse eller retsafgørelser. Virksomheden eller parterne i en byggesag sparer på den måde omkostninger til eksterne rådgivere og voldgift/retssag. Og fører i de fleste tilfælde til, at værdifulde samarbejdsrelationer kan fortsætte til det fælles bedste.

Metoden kan også bruges ved indgåelse af kontrakter, for eksempel ejeraftaler eller ydelsesbeskrivelser (byggeri og IT-kontrakter).

Principperne i mediation er desuden velegnede ved indgåelse af kontrakter. Ved at samarbejde med en mediator sikres det, at alle parternes interesser tilgodeses og at ømtålelige emner bliver drøftet på en konstruktiv og fremadskuende måde. På den måde bliver kontrakten et arbejdspapir og ikke kun et dokument, man tager op af skuffen, når uoverensstemmelserne opstår.

På videoen ses en ophedet diskussion mellem to virksomhedsejere, der er uenige om den fremtidige strategi.

Hvordan foregår mediation / konfliktmægling?

Mediation bringes i stand ved, at en eller flere parter i en konflikt henvender sig til en professionel mediator. Herefter tager mediator kontakt til de involverede og aftaler at mødes. Det er mediator, der sætter de fysiske og mødetekniske rammer og leder parterne igennem mødet.

En mediation varer typisk en dag. Den afsluttes med en bindende aftale mellem parterne. Parterne betaler mediators honorar med lige andele til hver. Hvis en part har en retshjælpsforsikring, skal forsikringsselskabet acceptere, at forsikringen dækker mediation.

Partsrepræsentanter (advokater, revisorer, bygningssagkyndige eller andre) er ofte en god støtte under en mediation. Deres medvirken betyder, at parterne gennem hele mødet kan få rådgivning, når der er brug for det.

En af de metodikker, der bruges i mediation, er konflikt- og løsningstrappen. Visualiseringen nedenfor er udviklet af Anne Buhl og kan downloades som PDF